Regulamin sklepu internetowego
Holimama Sylwia Bujko

Dzień dobry!

Na początek nasze pełne dane rejestrowe Holimama Sylwia Bujko to: Next Level Sylwia Bujko, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 74/43 NIP 6772221359 REGON 383532243.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie i na stronie sylwiabujko.pl, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

KONTAKT I PUNKT KONTAKTOWY

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail: kontakt@sylwiabujko.pl oraz numerem telefonu: +48 515 44 66 36.

Zgodnie z przepisami wyznaczyłam punkt kontaktowy, który może służyć do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych, a także z Użytkownikami korzystającymi z serwisu. Punkt kontaktowy znajduje się pod adresem e-mail kontakt@sylwiabujko.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.sylwiabujko.pl/regulamin
 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.sylwiabujko.pl/sklep
 • Sprzedawca – Next Level Sylwia Bujko, 00-712 Warszawa, ul. Bluszczańska 74/43 NIP 6772221359 REGON 383532243
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zapisu na Newsletter lub korzysta z Usług cyfrowych, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą Umowę.
 • Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://www.sylwiabujko.pl/

  Dostęp do treści bezpłatnych 

  Na blogu publicznie dostępne są treści tekstowe, graficzne, dźwiękowe i audiowizualne, z którymi możesz zapoznawać się nieodpłatnie i anonimowo, tj. bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

  Przeglądanie publicznie dostępnej zawartości bloga wymaga posiadania dostępu do internetu i urządzenia wraz z oprogramowaniem pozwalającego na przeglądanie zawartości internetu.

  Opinie

  Jeżeli na stronach bloga znajdują się opinie na temat moich produktów lub usług, zawsze pochodzą one od klientów, którzy faktycznie korzystali z moich produktów lub usług. 

  Newsletter | Freebies (darmowe materiały do pobrania)

  Na stronie www.sylwiabujko.pl możesz zapisać się do newslettera lub aby pobrać nieodpłatne (na swój adres email) materiały (freebie), a także informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach związanych ze stroną.

  Zapis do newslettera i na freebie wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania, wraz z imieniem, w formularzu zapisu.

  W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.

  KOMENTARZE

  Na blogu zamieszczony jest system komentarzy.

  Swoje komentarze możesz publikować anonimowo, pod pseudonimem, jak również pod własnym imieniem lub nazwiskiem.

  System komentarzy obsługiwany jest przez wpDiscuz. Korzystając z systemu komentarzy, korzystasz z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez wpDiscuz i na zasadach określonych w ich regulaminie.

  Treści Użytkownikawszelkie dane lub informacje wytwarzane lub dostarczane przez Użytkownika w ramach korzystania ze Strony i Sklepu, w szczególności:

  1. opinie o produktach i usługach

  2. komentarze pod treściami dostępnymi na Stronie i Sklepie Holimama Sylwia Bujko,

  3. posty w grupach wsparcia lub tematycznych,

  4. informacje zawarte w profilu Użytkownika widocznej na Stronie internetowej i sklepie.

  Zakazane jest publikowanie komentarzy, które:

  1. Jeżeli Użytkownik zamierza zamieścić jakiekolwiek Treści Użytkownika na Stronie i Sklepie, jest zobowiązany zredagować Treść Użytkownika zgodnie z regułami języka polskiego, w sposób wyważony i merytoryczny.

  2. Użytkownik nie może zamieszczać Treści Użytkownika, które stanowią nielegalne treści w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub w inny sposób są niezgodne z Regulaminem lub dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Treści Użytkownika, które:

  • są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań — wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiającymi się w ramach Strony Internetowej;
  • powielają treści, które pojawiały się wcześniej na Stronie internetowej w ramach danego modułu tematycznego lub grupy zainteresowań. Przed zamieszczeniem nowej treści Użytkownik jest zobowiązany upewnić się, że podobna treść nie została zamieszczona wcześniej;
  • dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Strony i Sklepu – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Użytkowników elektronicznie na adres e-mail kontakt@sylwiabujko.pl;
  • zawierają linki lub inne treści o charakterze spamu;
  • służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Holimama Sylwia Bujko, np. promowaniu konkurencyjnych serwisów internetowych;
  • służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek;
  • służą prowadzeniu działań zakazanych przez prawo, np. próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych od innych Użytkowników;
  • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
  • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
  • nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
  • znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
  • zawierają treści o charakterze szowinistycznym lub mizoginistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej;
  • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę trzecią;
  • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  • naruszają prawa autorskie jakiejkolwiek osoby trzeciej;
  • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
  • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
  • obrażają uczucia religijne;
  • mogą wywoływać dyskomfort innych Użytkowników, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku innych Użytkowników;
  • naruszają obowiązujący porządek prawny lub dobry obyczaje w inny sposób niż określony w pkt 1 – 19.

  Moderacja Treści Użytkownika

  1. Holimama Sylwia Bujko w każdej chwili może weryfikować Treści Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników. Przeprowadzę weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Jednocześnie zastrzegam, że nie ma obowiązku uprzedniego kontrolowania Treści Użytkowników zamieszczanych przez Użytkowników, w szczególności poprzez kontrolę prewencyjną (np. w ramach uprzedniego zatwierdzania Treści Użytkowników dodawanych przez Użytkowników) lub w jakiejkolwiek innej formie sprawdzania Treści Użytkowników.

  2. Mogę stosować zautomatyzowane mechanizmy wykrywania naruszeń w obrębie Strony internetowej i Sklepu, co oznacza, że Treści Użytkownika mogą być analizowane pod kątem potencjalnych naruszeń Regulaminu przez odpowiedni algorytm.

  3. W razie wykrycia niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, Treść Użytkownika może zostać zablokowana i stać się niewidoczna dla innych Użytkowników Serwisu, a w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu — usunięta ze Strony i Sklepu.

  4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika niezwłocznie powiadamię o tym Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

  5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych poniżej.

  6. Zapewniam, że odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Holimama Sylwia Bujko.

  Mechanizm zgłoszeń dot. Treści Użytkownika

  1. W przypadku, gdy Treści Użytkownika, które zostały zamieszczone przez Użytkownika na Stronie internetowej i Sklepie, mogą naruszać Regulamin, inny Użytkownik lub osoba trzecia może zgłosić takie Treści Użytkownika w celu ich weryfikacji przez Holimama Sylwia Bujko. Zgłoszenie naruszenia może nastąpić:

  • drogą e-mailową, na adres kontakt@sylwiabujko.pl;
  • poprzez formularz kontaktowy zamieszczony Stronie internetowej;
  • za pomocą dedykowanej funkcjonalności „Zgłoś naruszenie”, która znajduje się przy Treści Użytkownika.

  2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać wszystkie elementy wymagane na mocy aktu o usługach cyfrowych (DSA), takie jak:

  • wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że Treści Użytkownika są niezgodne z Regulaminem;
  • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację Treści Użytkownika, stosownie do rodzaju Treści Użytkownika i konkretnego rodzaju usługi hostingu
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

  3. Po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Holimama Sylwia Bujko niezwłocznie potwierdza zgłaszającemu otrzymanie zgłoszenia — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny. W przypadku, gdy zgłoszenie jest niepełne lub zawiera inne błędy, Holimama Sylwia Bujko może zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o uzupełnienie lub poprawienie zgłoszenia. Jeżeli zgłaszający nie dokona uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wezwania przez Sylwię Bujko, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania.

  4. Weryfikacja Treści Użytkownika przez Holimama Sylwia Bujko nastąpi najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego zgłoszenia. Holimama Sylwia Bujko przeprowadza weryfikację w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. Holimama Sylwia Bujko w celu weryfikacji Treści Użytkownika może zażądać od zgłaszającego dodatkowych informacji lub dokumentów, np. potwierdzających posiadanie praw, które weryfikowane Treści Użytkownika potencjalnie naruszają.

  5. W trakcie dokonywania weryfikacji Holimama Sylwia Bujko jest uprawniony do zablokowania Treści Użytkownika w taki sposób, aby stały się niewidoczne dla innych Użytkowników

  6. Po dokonaniu weryfikacji Holimama Sylwia Bujko może trwale zablokować lub usunąć Treści Użytkownika jako naruszające Regulamin albo uznać, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu. Jeżeli Treści Użytkownika zostały wcześniej zablokowane, a po weryfikacji okazało się, że Treści Użytkownika nie naruszają Regulaminu, Holimama Sylwia Bujko niezwłocznie przywraca Treści Użytkownika oraz powiadamia o tym zgłaszającego, podając uzasadnienie dla swojej decyzji

  7. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Holimama Sylwia Bujko niezwłocznie powiadamia o tym zarówno zgłaszającego, jak i Użytkownika, który zamieścił Treści Użytkownika podlegające zablokowaniu lub usunięciu, podając uzasadnienie dla swojej decyzji.

  8. W przypadku zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika jako niezgodnych z Regulaminem lub odmowy zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika Użytkownik, który zamieścił te Treści Użytkownika, lub zgłaszający mogą złożyć odwołanie na zasadach opisanych w regulaminie.

  9. Holimama Sylwia Bujko zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące Treści Użytkownika nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zablokowania lub usunięcia Treści Użytkownika będzie odpowiadał personel Holimama Sylwia Bujko.

  Sankcje za niedopuszczalne Treści Użytkownika

  1. Jeżeli Użytkownik korzysta z Strony internetowej i Sklepu niezgodnie z Regulaminem, zamieszczając jakiekolwiek Treści Użytkownika sprzeczne z Regulaminem, Holimama Sylwia Bujko może:

  • dokonać blokady konta Użytkownika lub;
  • trwale usunąć konto Użytkownika lub;
  • zawiesić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Strony internetowej lub;
  • trwale uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z określonych funkcjonalności Strony internetowej lub Sklepu.

  2. Wybór środka, o którym mowa w ust. 1, zależy od okoliczności sprawy oraz wagi naruszenia, jakiego dopuścił się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Działania te pozostają niezależne od innych działań, jakie może podjąć Holimama Sylwia Bujko w stosunku do Treści Użytkownika, takich jak zablokowanie dostępu lub trwałe usunięcie Treści Użytkownika.

  3. Przy wyborze środka, o którym mowa w ust. 1, Holimama Sylwia Bujko działa z należytą starannością, w sposób obiektywny i proporcjonalny oraz z należytym uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.

  4. Blokada konta Użytkownika lub zawieszenie korzystania z określonych funkcjonalności Strony internetowej może nastąpić na okres od 7 do 365 dni. Po upływie przewidzianego okresu Holimama Sylwia Bujko zdejmuje blokadę konta Użytkownika lub przywraca dostęp do funkcjonalności Serwisu, które pozostawały zawieszone.

  5. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik, wobec którego środek został zastosowany, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w części „Odwołanie zablokowani” punkt 3 i 4.

  6. Holimama Sylwia Bujko zapewnia, że wszelkie odwołania dotyczące zastosowania środka, o którym mowa w ust. 1, nie będą rozpatrywane w sposób zautomatyzowany — za weryfikację zasadności zastosowania danego środka będzie odpowiadał personel Holimama Sylwia Bujko.

  Odwołanie zablokowania:

  1. W przypadku, gdy:

  • Holimama Sylwia Bujko nie zablokował lub nie usunął Treści Użytkownika mimo zgłoszenia ze strony innego Użytkownika lub osoby trzeciej;
  • Treści Użytkownika zostały zablokowane lub usunięte niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  • Holimama Sylwia Bujko zastosował wobec Użytkownika jakiekolwiek sankcje związane z Treściami Użytkownika (zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usług w ramach Serwisu, zawieszenie lub usunięcie konta Użytkownika itp.);

  – Użytkownik, który opublikował Treści Użytkownika, lub osoba, która zgłosiła Treści Użytkownika do weryfikacji, może złożyć odwołanie.

  2. Każda decyzja Holimama Sylwia Bujko związana z Treściami Użytkownika musi zawierać uzasadnienie, które umożliwi złożenie odwołania — z wyjątkiem sytuacji, gdy Holimama Sylwia Bujko otrzyma nakaz związany z Treściami Użytkownika od odpowiedniej służby lub organu władzy publicznej. Uzasadnienie musi spełniać wymagania przewidziane w akcie o usługach cyfrowych (DSA) i obejmować takie informacje, jak:

   • wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których mowa w Regulaminie, w odniesieniu do tych Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
   • fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika lub osobę trzecią, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Holimama Sylwia Bujko oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającego;
   • w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
   • jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie niedozwolonych Treści Użytkownika, wskazanie podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za niedozwolone;
   • jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących Użytkownikowi lub zgłaszającemu możliwości odwołania się od decyzji.

  3. Odwołanie można złożyć poprzez wysłanie odwołania

  • na adres elektroniczny kontakt@sylwiabujko.pl;
  • za pomocą formularza kontaktowego;
  • na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Holimama Sylwia Bujko.

  4. Odwołanie powinno zawierać:

   • imię i nazwisko (ewentualnie firmę) odwołującego;
   • dane kontaktowe;
   • szczegółowe uzasadnienie, dlaczego w opinii odwołującego decyzja Holimama Sylwia Bujko była błędna i powinna zostać zmieniona.

  5. Po otrzymaniu odwołania Holimama Sylwia Bujko niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

  6. Odwołania są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia odwołania.

  Powiadamianie odpowiednich służb i organów

  Jeżeli Holimama Sylwia Bujko poweźmie wiarygodne informacje o możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przez Użytkownika, Holimama Sylwia Bujko jest uprawniony i zobowiązany do powiadomienia o tym odpowiednich służb lub organów władzy publicznej, a także przekazania im danych dotyczących Użytkownika. To samo dotyczy sytuacji, gdy służby lub organy władzy publicznej. zwrócą się do Holimama Sylwia Bujko o udostępnienie danych Użytkownika, w szczególności na potrzeby prowadzonych postępowań cywilnych lub karnych.

  Odpowiedzialność za Treści Użytkownika

  Holimama Sylwia Bujko nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczone na Stronie internetowej i Sklepie, pod warunkiem że Holimama Sylwia Bujko:

  1. nie ma faktycznej wiedzy o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o nielegalnej działalności lub nielegalnych Treściach Użytkownika; lub

  2. podejmuje bezzwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych Treści Użytkownika, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość.

  Zmiana warunków korzystania z usług

  1. Holimama Sylwia Bujko zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w takich przypadkach, jak:

   • zmiana warunków świadczenia Usług;
   • konieczność dostosowania Regulaminu do zmian prawnych;
   • konieczność dostosowania Regulaminu do decyzji, wyroku lub innego orzeczenia właściwego sądu lub organu państwowego;
   • konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Holimama Sylwia Bujko;
   • zmiany redakcyjne.

  2. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.

  3. Zmiany Regulaminu są publikowane na Stronie internetowej, a ponadto Użytkownik jest powiadamiany o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Holimama Sylwia Bujko posiada adres e-mail Użytkownika).

  4. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w dacie wskazanej w zawiadomieniu o zmianie Regulaminu, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

  5. W przypadku, gdy zmiana Regulaminu prowadzi do istotnych zmian warunków korzystania z Serwisu, w tym istotnie wpływa na prawa lub obowiązki Użytkownika, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkownika.

  PRAWA AUTORSKIE

  Prawa autorskie do treści zawartych na Stronie internetowej, treści dostępnych dla subskrybentów newslettera oraz treści cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu przysługują Holimama Sylwia Bujko lub podmiotom ze mną współpracującym. Korzystanie z tych treści z naruszeniem zasad niniejszego regulaminu lub prawa autorskiego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

  1. Nie możesz udostępniać kupionych treści cyfrowych do użytku podmiotom trzecim.

  2. Nie możesz odsprzedawać kupionych treści cyfrowych ani tworzyć na ich podstawie produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej.

  3. Możesz korzystać z kupionych treści cyfrowych, w granicach opisanych powyżej, bez konieczności oznaczania podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie do treści, ale nie możesz przedstawiać siebie jako tego podmiotu.

  4. Możesz korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).

  5. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.

  6. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

   

  ZAKUPY W SKLEPIE

  Postanowienia wstępne

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
  2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
  3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
   • dostęp do Internetu,
   • standardowy system operacyjny,
   • standardowa przeglądarka internetowa,
   • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
  4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
  5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
  6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

  Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
  2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
  3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
  4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
  5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
  7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
  8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@sylwiabujko.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

  Składanie zamówienia

  1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
  2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „https://www.sylwiabujko.pl/sklep
  3. ” lub w trakcie składania zamówienia.
  4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
   • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
   • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
   • zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
   • podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
   • wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
   • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
   • kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  5. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu tpay, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu tpay celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
  6. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu tpay, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
  7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
  8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

  Formy dostawy i metody płatności

  1. Sprzedawca dostarcza produkty cyfrowe drogą elektroniczną.
  2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego.
  3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
   • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   • płatność za pośrednictwem serwisu tPay,

  Realizacja zamówienia

  1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
  2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.
  3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
  4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
  5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
  6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.
  7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
  8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.
  9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.

  Odstąpienie od umowy Konsumenta

  1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
  2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
  3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://www.sylwiabujko.pl/wp-content/uploads/2021/05/Formularz-odstapienia-od-umowy.doc  jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
  8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  10. Konsument kupujący produkt cyfrowy w Sklepie Holimama Sylwia Bujko zgadza się na utratę prawa do zwrotu zakupionego produktu cyfrowego przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od zamówienia.

  Odpowiedzialność za wady

  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
  3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
   • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
   • żądać usunięcia wady,
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
   • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
  5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://www.sylwiabujko.pl/wp-content/uploads/2021/05/Formularz-reklamacyjny.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
  6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
  7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
  8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

  Dane osobowe i pliki cookies

  1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.sylwiabujko.pl/polityka-prywatnosci/

  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

  1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
   • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
  3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  Postanowienia końcowe

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
  3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

  Zmiany regulaminu

  Ten regulamin może być zmieniany i aktualizowany z ważnych powodów, takich jak zmiany prawne, technologiczne lub biznesowe. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia umowy.

  Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 19.02. 2024 r.

  Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf: